• പള്ളിയോട സേവാ സംഘം എക്സിക്യൂട്ടീവ് സമിതി : കിഴക്കൻ മേഖല :- സഞ്ജീവ് കുമാർ (കുറിയന്നൂർ) - 9447047311, കെ കെ ഗോപിനാഥൻ നായർ (കോറ്റാത്തൂർ) - 9446387401 , സി കെ ഹരിചന്ദ്രൻ (ചെറുകോൽ) - 9447345309 , എം ജി ആനന്ദൻ പിള്ള (റാന്നി) - 9447256822 മദ്ധ്യ മേഖല :- അനിൽ കുമാർ എ ആർ (ഇടശ്ശേരിമല) - 9846571317 , വി വിശ്വനാഥ പിള്ള (വരയന്നൂർ) - 8547064303 , ആർ ശ്രീകുമാർ (മല്ലപുഴശ്ശേരി) - 9446192300 , രതീഷ്‌ ആർ മോഹൻ (മാലക്കര) - 9447408260 പടിഞ്ഞാറൻ  മേഖല :- ടി കെ ഹരിദാസ്‌ (കീഴ് വന്മഴി) - 9947194884 , എം വി ഗോപകുമാർ (മുതവഴി) - 9447694179 , അശോക്‌ കുമാർ എ പി (ഉമയാറ്റുകര) - 9446916891 , പദ്മകുമാർ പി ഡി (വെണ്പാല) - 9446325532
  • Palliyoda Seva Sangam Executive Committee : East Zone :- Sanjeev Kumar (Kuriyanoor) - 9447047311 , K K Gopinathan Nair (Kottathur) - 9446387401 , C K Harichandran (Cherukole) - 9447345309 , M G Anandan Pillai (Ranni) - 9447256822 Middle Zone :- Anil kumar A R (Edasserimala) - 9846571317 , V Vishvanadha Pillai (Varayanoor) - 8547064303 , R Sree Kumar (Mallapuzhacherry) - 9446192300 , Ratheesh R Mohan (Malakkara) - 9447408260 West Zone :- T K Haridas (Kezhavanmazhi) - 9947194884 , M V Gopakumar (Muthavazhi) - 9447694179 , Ashok Kumar A P (Umayattukara) - 9446916891 , Padma Kumar P D (Venpala) - 9446325532